top of page

ΑΡΘΡΑ

Άρθρα και νομοθεσία περι επιγραφών και διαφήμισης

ΘΕΜΑ:  Διαφημιστικές πινακίδες και επιγραφές στα πρατήρια υγρών καυσίμων. (Εγκύκλιος 16 ΑΠ 61067/2010)

 

Όπως αναφέρεται στην υπ ́αριθμ. 32/2006 εγκύκλιό μας και προβλέπεται ρητά την παρ. 6 του άρθρου 10 του ν. 3710/2008, οι υποχρεωτικές επιγραφές - πινακίδες των πρατηρίων υγρών καυσίμων δεν είναι διαφημιστικές, υπό την έννοια ότι δεν υφίσταται υποχρέωση καταβολής για αυτές τέλους διαφήμισης και δεν απαιτείται για την τοποθέτησή τους η άδεια που προβλέπεται από το άρθρο 5 του ν. 2946/2001.

Οι εν λόγω επιγραφές, αποσκοπώντας στην προστασία και ενημέρωση των καταναλωτών, τοποθετούνται σε περίοπτη θέση του πρατηρίου ή σταθμού αυτοκινήτων, οι τιμές λιανικής πώλησης αναγράφονται ακριβώς κάτω ή παράπλευρα του εταιρικού σήματος, φωτίζονται κατά τις νυκτερινές ώρες και τα αναγραφόμενα επ ́αυτών ψηφία των τιμών πώλησης να έχουν ύψος τουλάχιστον 15 εκατοστών, άνευ καθορισμού μέγιστων διαστάσεων από τις υφιστάμενες διατάξεις.

Τυχόν άλλες επιγραφές πέραν των προαναφερόμενων πινακίδων σήματος/τιμών, που τοποθετούνται είτε εντός του πρατηρίου/σταθμού είτε επί του πεζοδρομίου με σκοπό την προβολή διαφημιστικών μηνυμάτων είναι διαφημιστικές, υπόκεινται στο τέλος διαφήμισης κατά το άρθρο 5 του ν. 1900/1990 (125 Α) και για την τοποθέτησή τους απαιτείται η έκδοση της προβλεπόμενης, από το άρθρο 5 του ν. 2946/2001, άδειας.

Συναφώς διευκρινίζεται ότι δε συνιστά διαφήμιση η απλή παρουσίαση ενός προϊόντος που διακινεί ή μιας υπηρεσίας που παρέχει το πρατήριο (π.χ. απλή αναγραφή λογότυπου λιπαντικών – ή της λέξης «πλυντήριο», «mini market» επί της επιγραφής κτλ), όταν δεν συνοδεύεται από κάποιο σχετικό διαφημιστικό μήνυμα ( άρθρο 9, παρ.1 του ν. 2251/1994 και υπ ́αριθμ. 225/1999 Γνωμοδότηση του ΝΣΚ). Εν προκειμένω, το παραπάνω αποτελεί επιγραφή κατά το άρθρο 6 του ν. 2946/2001 και εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της ΚΥΑ 38110/2002 (ΦΕΚ 1255 Β). Πρέπει, ωστόσο, να επισημανθεί ότι αν με αυτή την επιγραφή προβάλλεται είδος σε έκταση δυσανάλογη συγκριτικά με τον κύκλο εργασιών της επιχείρησης, πρόκειται για διαφήμιση και υπόκειται σε τέλος διαφήμισης. (ΣτΕ 2393/1999, 2181/1999).

Οι επιγραφές με το σήμα της συμβεβλημένης εταιρίας πετρελαιοειδών και τις τιμές των καυσίμων δύνανται να τοποθετούνται είτε εντός του χώρου του πρατηρίου είτε επί του πεζοδρομίου, παράλληλα ή κάθετα προς τον άξονα της οδού (δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 11 του ν. 2696/1999, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

Για την τοποθέτηση της επιγραφής αυτής επί του πεζοδρομίου απαιτείται άδεια κατάληψης κοινόχρηστου χώρου από τον οικείο δήμο/κοινότητα και η καταβολή από τον ιδιοκτήτη/κάτοχο του πρατηρίου του σχετικού τέλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3, παρ. 6 του ν. 1080/1980. Η περίπτωση αυτή (δηλαδή η τοποθέτηση της πινακίδας σήματος/τιμών επί του κοινόχρηστου χώρου) δύναται να διερευνάται από το δήμο κατά την υποβολή από τον ενδιαφερόμενο της αίτησης για τη χορήγηση της άδειας απότμησης του πεζοδρομίου και του υποβιβασμού της στάθμης του, που απαιτείται για τη διαμόρφωση εισόδου και της εξόδου του πρατηρίου (άρθρου 29, παρ. 2 του π.δ. 118/2006).

(μέρος της εγκυκλείου - ολόκληρο το άρθρο μπορείτε να το βρείτε στο http://sites.diavgeia.gov.gr/ypes,)

 

 

ΘΕΜΑ:  Επιγραφές Φαρμακείων

 

Σχετ:   Το με ΑΠ 3427/9.5.2011 έγγραψο του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου

Εξ αφορμής του ως άνω σχετικού εγγράφου, αναφορικά με θέματα σήμανσης των φαρμακείων, θα θέλαμε να επισημάνουμε τα εξής:

Το νομοθετικό πλαίσιο που ρυθμίζει ζητήματα σχετικά με τη σήμανση των φαρμακείων, προβλέπει:

1) αναγραφή επί της επιγραφής και των προθηκών των φαρμακείων του ονοματεπώνυμου του αδειούχου φαρμακοποιού και της λέξεως «φαρμακείο» (παρ. 1 του άρθρου 43 του ν. 5607/1932),

2) σταυρό σε πράσινο χρώμα που τοποθετείται υποχρεωτικά επί της προσόψεως του καταστήματος εντός φωτεινού πλαισίου, στο κέντρο του οποίου υπάρχει η απεικόνιση του συμπλέγματος φαρμακευτικού σκεύους και φιδιού (παρ. 1 του άρθρου 2 του π.δ. 312/1992) και

3) το ονοματεπώνυμο του αδειούχου φαρμακοποιού και το προαναφερθέν σήμα πρέπει να βρίσκονται σε εμφανές μέρος στην πρόσοψη του καταστήματος (άρθρο 15, π.δ. 340/1993).

 

Η νομοθεσία για την υπαίθρια διαφήμιση, λαμβάνοντας υπ' όψιν τα ανωτέρω, και επιπλέον των ειδικών για τη σήμανση των φαρμακείων, διατάξεων, προβλέπει, κατ' εξαίρεση και ειδικώς για τις εν λόγω επιχειρήσεις τα ακόλουθα:

Σε ό,τι αφορά στις επιγραφές των φαρμακείων, όπως και κλινικών και νοσοκομείων, επιτρέπεται κατ' εξαίρεση να τοποθετούνται κάθετα στην πρόσοψη του κτιρίου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην υπ' αριθμ. 38110/2002 Κοινή Υπουργική Απόφαση, άρθρο 2, παρ. 6 και στο ν. 2833/2000, άρθρο 2 παρ. 9, ενώ δεν προβλέπεται η επιβολή τέλους διαφήμισης σε επιγραφές από τις κείμενες διατάξεις.

Επιπλέον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2, παρ. 2 εδ. β του ν. 2946/2001, επιτρέπεται κατ' εξαίρεση η τοποθέτηση ενδεικτικών πινακίδων - επιγραφών (π.χ. σταυροί σε στύλους) σε κατοικημένες περιοχές για καταστήματα που πωλούν είδη ή παρέχουν υπηρεσίες άμεσης ανάγκης, ιδίως φαρμακεία. Για την τοποθέτηση τους απαιτείται σχετική απόφαση του δημοτικού συμβουλίου ή του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης αντίστοιχα, με την οποία μπορεί να παραχωρείται χωρίς αντάλλαγμα η χρήση χώρων των παρ. 1 και 4 του άρθρου 3 του ν. 2946/2001, χωρίς να επιβάλλεται τέλος διαφήμισης.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του ν. 2946/2001 και των κατ' εξουσιοδότηση αυτού εκδοθεισών υπουργικών αποφάσεων.

Στο πλαίσιο αυτό παρακαλούμε κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων που υποβάλλονται από τα φαρμακεία να λαμβάνεται ιδιαιτέρως υπόψη από τις υπηρεσίες σας ο χαρακτήρας των επιχειρήσεων αυτών (είδη άμεσης ανάγκης) και η, εξ αυτού του λόγου, δυνατότητα που παρέχεται από την κείμενη νομοθεσία, τοποθέτησης ενδεικτικών επιγραφών συνυπολογίζοντας απαραίτητα, κατά τον προσδιορισμό της θέσης αυτής τον παράγοντα «οδική ασφάλεια» καθώς και τις ισχύουσες απαγορευτικές διατάξεις.

(πηγή: www.pfs.gr)

 

ΘΕΜΑ:  Νόμος 2946/2001 Περί υπαίθριας διαφήμισης και επιγραφών.

 

 

Παρακάτω σας παραθέτουμε τα κυριότερα σημέια του εν λόγω νόμου σύμφωνα με την εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Άρθρο 1 - ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

1.Στην έννοια της υπαίθριας διαφήμισης κατά το νόμο αυτόν, περιλαμβάνεται η υπαίθρια και δημόσια προβολή με κάθε τρόπο και μέσο, μηνυμάτων κάθε μορφής, για την προώθηση εμπορικών και επαγγελματικών σκοπών ή άλλων συναφών δραστηριοτήτων.

2.Υπαίθριες διαφημίσεις κατά την παραπάνω έννοια συνιστούν ιδίως:

α. Οι έντυπες, οι χειρόγραφες, οι φωτεινές ή φωτιζόμενες και οι ηλεκτρονικές ή άλλες διαφημίσεις σε:

αα) Κοινόχρηστους, δημοτικούς ή κοινοτικούς χώρους και

ββ) Σε ιδιωτικά κτίρια ή οικόπεδα.

β. Οι διαφημίσεις από τον αέρα με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο.

γ. Οι διαφημίσεις σε χώρο σιδηροδρομικών, λιμενικών και αεροπορικών σταθμών, σε στάδια και γήπεδα, σε οχήματα σιδηροδρόμων, τροχιοδρόμων και κάθε τύπου δημόσιας χρήσης οχημάτων ή στην εξωτερική επιφάνεια τους, σε στέγαστρα αφετηριών ή στάσεων αναμονής επιβατών και σε περίπτερα.

 

Άρθρο 2 - Χώροι στους οποίους απαγορεύεται η υπαίθρια διαφήμιση.

1. Σε αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους και στις ζώνες προστασίας γύρω από αυτούς σε παραδοσιακούς οικισμούς και σε μνημεία.

Σε κτίρια στα οποία στεγάζονται δημόσιες υπηρεσίες και οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλων ΝΠΔΔ. Σε κοιμητήρια και κτίρια ναών κάθε θρησκείας. Σε επιφάνειες τεχνικών έργων φορέων του δημοσίου τομέα. Σε στοές κτιρίων. Σε πινακίδες δημόσιας πληροφόρισης, οδικής σήμανσης και στους φωτεινούς σηματοδότες οδικής κυκλοφορίας.

2. Απαγορεύεται η ανάρτηση πανώ, αεροπανώ ή άλλων όμοιων αντικειμένων για οποιονδήποτε λόγο, σε οδούς, πλατείες ή άλλους κοινόχρηστους χώρους, στις προσώψεις κτιρίων και στους ακάληπτους χώρους. Απαγορεύεται σε κατηκειμένες περιοχές η τοποθέτηση ενδεικτικών επιγραφών - πινακίδων που προσδιορίζουν τη θέση ή την διεύθυνση ιδιωτικών επιχειρήσεων ή καταστημάτων. Σε ειδικές περιπτώσεις, όταν πρόκειται για καταστήματα που πωλούν είδη ή παρέχουν υπηρεσίες άμεσης ανάγκης, ιδίως φαρμακεία κέντρα υγείας και νοσοκομεία η τοποθέτηση ενδεικτικών επιγραφών μπορεί να επιτραπει μετά από προηγούμενη άδεια του Δημοτικού Συμβουλίου κατα τα οριζόμενα στο άρθρο 7. Η προβολή εντύπων, χειρόγραφων, φωτεινών ή φωτιζόμενων και ηλεκτρονικών ή άλλων διαφημίσεων, πέρα από το ιδεατό στερεό του οικοπέδου και πάνω στην οροφή του κτιρίου.

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, που δημοσιεύεται στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να καθορίζονται περιπτώσεις κατά τις οποίες κατ' εξαίρεση επιτρέπεται η ανάρτηση πάνω σε προσόψεις κτιρίων, ιδίως για την προβολή καλλιτεχνικών, πολιτιστικών και κοινωνικών εκδηλώσεων.

 

Άρθρο 6 - Επιγραφές

1. Οι επιγραφές με τις οποίες προσδιορίζεται η θέση, η διεύθυνση, η ιδιότητα ή η επαγγελματική δραστηριότητα φυσικού προσώπου, ή η επωνυμία και το αντικείμενο δραστηριότητας, ενώσεως φυσικών προσώπων ή νομικών προσώπων δημισίου ή ιδιωτικού δικαίου γράφονται υποχρεωτικός στην ελληνική γλώσσα. Επιτρέπεται επιπρόσθετη αναγραφή της επιγραφής σε άλλη γλώσσα με μικρότερα στοιχεία.

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργείων Εσωτερικών, Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, καθορίζονται οι προυποθέσεις, οι προδιαγραφές και η διαδικασία τοποθέτησης των επιγραφών σε κτίτια και κοινόχρηστους χώρους, καθώς και η μορφή του περιεχομένου τους και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Με την απόφαση αυτή μπορεί να ορίζεται ότι για την τοποθέτηση επιγραφών απαιτείται προηγούμενη άδεια του Δήμου ή της Κοινότητας, εφόσον οι διαστάσεις τους υπερβαίνουν ορισμένο μεγεθος ή έχουν συγκεκριμένο περιεχόμενο και να καθορίζεται ο τρόπος και τα αρμόδια όργανα ελέγχου.

 

(Ολόκληρο τον νόμο μπορείτε να τον βρείτε στο ΦΕΚ 224 8 Οκτωβρίου 2001)

Επιτρεπόμενος τύπος πλαισίου ανάλογα με το χώρο τοποθέτησης του (Επιγραφών και υπαίθριας διαφήμισης)

 

1. ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ

ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟ :

ΡΑΚΕΤΑ ΜΗ ΦΩΤΕΙΝΗ / ΜΗ ΦΩΤΙΖΟΜΕΝΗ - μέγιστες διαστάσεις ωφέλιμης επιφάνειας: 1,3μ (οροζόντια) x 2μ (κάθετη). Η νοητή κατακόρυφος της κορνίζας της ωφέλιμης επιφάνειας πρέπει να απέχει από το κράσπεδο του πεζοδρομίου τουλάχιστον 1μ. Η κορνίζα της ωφέλιμης επιφάνειας πρέπει να απέχει από την ρυμοτομική γραμμή τουλάχιστον 2,5μ.

ΠΛΑΤΕΙΑ :

ΠΥΡΓΟΣ - πλαίσιο κυλινδρικό ή τριγωνικό που φέρει έως τρείς ωφέλιμες επιφάνειες με μέγιστη διατομή 1,2μ και μέγιστο ύψος 3,6μ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΦΩΤΕΙΝΟΣ ή ΦΩΤΙΖΟΜΕΝΟΣ εφόσον έχει επιτραπεί αυτό για τη συγκεκριμένη θέση με απόφαση του Δ/Κ Συμβουλίου περί καθορισμού θέσεων υπαίθριας διαφήμισης.

ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ:

Ένα πλαίσιο στην πλευρά που βρίσκεται στι αντίθετο προς την κατεύθυνση της κυκλοφορίας άκρο του στεγάστρου - επιτρέπεται να είναι φωτεινό και να προβάλλονται εναλλασόμενα μηνύματα, με συχνότητα όχι μικρότερη του ενός μηνύματος ανά 10 λεπτά.

ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ:

Πλαίσιο φωτεινό ή μη ύψους 0,4μ από τη βάση της στέγης - επί τέντας μπέζ ή λευκής, επιτρέπεται η εκτύπωση μηνύματος μέγιστων διαστάσεων 1,8 x 0,75 m.

2. ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ

ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ

ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ:

Πλαίσιο μη φωτεινό / μη φωτιζόμενο, με ωφέλιμη επιφάνεια διαστάσεων μέχρι 32 μονάδες (μονάδα = 0,7μ x 1.05μ), μέγιστο μήκος τα 11,2μ και μέγιστο ύψος τα 2,1μ. Τοποθετούνται κατάμήκος της οικοδομικής γραμμής , παράλληλα και ευθύγραμμα με αυτή και όχι σε τεθλασμένες γραμμές.

ΓΗΠΕΔΑ

ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ:

Πίζα, μη φωτεινή / μη φωτιζόμενη, μέγιστες διαστάσεις ωφέλιμης επιγάνειας: 3μ (οριζόντια) x 2μ (κατακόρυφη).

ΑΚΑΛΥΠΤΕΣ ΜΕΣΟΤΟΙΧΙΕΣ:

Εικαστικές παρεμβάσεις μη εμπορικού χαρακτήρα - η επωνυμία ή το λογότυπο του χορηγού πρέπει να καταλαμβάνει μέχρι το 2,5% της συνολικής επιφάνειας της εικαστικής παρέμβασης.

3. ΧΩΡΟΙ ΣΙΔΗΡΟΔΟΜΩΝ, ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ & ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ - ΓΗΠΕΔΑ

Πλαίσιο με ωφέλιμη επιφάνεια διαστάσεων μέχρι 32 μονάδες (μονάδα = 0,7μ x 1.05μ), μέγιστο μήκος τα 11,2μ και μέγιστο ύψος τα 2,1μ.

Οι ειδικότερες προδιαγραφές των πλαισίων και των όρων τοποθέτησης τους καθορίζονται από τον φορέα που εκμεταλεύεται το χώρο.

4. ΟΧΗΜΑΤΑ

Διαφημίσεις και επιγραφές μη φωτεινές / μη φωτιζόμενες, χωρίς αντανακλαστικά στοιχεία και εναλλασσόμενα μηνύματα.

bottom of page